Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Modern Approach to Formation and Subsequent Exploitation of Technogenic Deposits

Elena B. Gridina(1*), Roman E. Andreev(2)

(1) Department of Production Safet, Saint-Petersburg Mining University, Russian Federation
(2) Department of Production Safety, Saint-Petersburg Mining University, Russian Federation
(*) Corresponding author


DOI: https://doi.org/10.15866/ireme.v12i2.13183

Abstract


Modern trends in the Russian mining industry manifest themselves in a gradual increase in rock mass extraction volumes (in coal and ore mining industry), especially using open-cast mining. New mineral deposits continue to emerge, and the existing ones are being exploited, but the mining conditions are becoming more complicated and problematic, and the number and severity of incidents in mining industry decrease only from time to time with severe accidents accompanied by lethal consequences still being common. That is why the issue regarding exploitation of the existing technogenic deposits is especially topical since their shape and the granulometry of raw materials they contain favor their exploitation and extraction of valuable components, as well as gaining sufficient profit. Theoretically, technogenic deposits’ mining is part of complex use of mineral raw materials and a profitable way of increasing its supply to the market, and at the same time it solves issues like preservation of natural wealth underground, improvement of the environment in the vicinity of mining enterprises, etc. However, the current heaps have been formed through dumping taking into account only two requirements – spending less on dumping and ensuring the safety of slopes. And neither the possibility of prospect mining using improved mining and processing machinery and technology nor reconsideration of mining parameters of mineral resources were taken into account. Therefore, the extent of by-product excavation and production waste use is still insignificant and does not exceed 10%. Along with the other issues, this is also due to the fact that there is no clear comprehensive outline for formation of technogenic deposits, which would include selection and reasoning of rational parameters and structure for waste warehouses, which is especially important under stricter environmental regulations and in terms of rational land use.
Copyright © 2018 Praise Worthy Prize - All rights reserved.

Keywords


Open-Cast Mining; Dumping; Waste Rocks’ Storage; Technogenic Deposits; Technogenic Deposits Certification

Full Text:

PDF


References


N. V. Melnikov, Sovershenstovaniye metodov proyektirovaniya i planirovaniya gornykh rabot v karyere [Improving methods of design and planning of works in the quarry] (Saint-Petersburg, 1981, 278 p.).

L. K. Antonenko, V. G. Zoteev, Problemy pererabotki i zakhoroneniya otkhodov gorno-metallurgicheskogo proizvodstva (Mining and metallurgic waste processing and disposal), Mining Journal, n. 2, p. 70-73, 1999.

B. N. Laskorin, L. A. Barsky, V. Z. Persits, Bezotkhodnaya tekhnologiya pererabotki mineralnogo syriya: Sistemnyi analiz [Wasteless processing technology for mineral raw materials: System analysis] (Moscow, 334 p., 1984)

E. Rossel, Pererabotka otkhodov kak vazhneyshiy faktor ustoychivogo razvitiya staropromyshlennykh regionov [Waste processing as an important factor of consistent development in old industrial regions], Zelenyi mir, n. 23, 1996.

O. P. Ivanov, A. V. Simonova, Aktualnye voprosy osvoeniya tekhnogennykh mestorozhdeniy [Topical issues regarding technogenic deposits], Kolyma, n. 4, pp. 4-6, 1991.

M. I. Agoshkov, Aktualnye problemy osvoeniya mestorozhdeniy i ispolzovaniya mineralnogo syrya [Topical issues regarding development of deposits and use of mineral raw materials] (Moscow: MGU, 279 p, 1993).

A. A. Arbatov, Strategiya syryevogo obespecheniya narodokhozyaystvennogo razvitiya [Providing national economy with raw materials] (Moscow, 280 p, 1989).

L. I. Bandenok, L. A. Davydova, Ekologicheskie problemy tsetnoy metallurgii [Ecological issues in nonferrous metallurgy], Nonferrous metallurgy, n. 5, p. 36-45, 1997.

V. P. Konyaev, L. A. Kryuchkov, E. S. Tumanova, Tekhnogennoye mineralnoye syrye Rossii i napravleniye ego ispolzovaniya [Russia's technogenic mineral raw materials and their use] (Moscow, 1994).

V. L. Yakovlev, Zakonomernosti razvitya gornogo dela [Regularities in mining development] (Yakutsk: Yakutsk Scientific Center SO RAN, 114 p., 1992).

E. B. Gridina, Klassifikatsiya tekhnogennykh mestorozhdeniy i osnovnye problemy ikh osvoyeniya [Classifying technogenic deposits and main issues in their development], Collection of works by young scientists of the G.V. Plekhanov Saint Petersburg State Mining Institute (Technical University), n. 7, p. 66-69, 2001.

E. B. Gridina, Tseli i zadachi pasportizatsii formiruyemykh tekhnogennykh mestorozhdeniy [Goals and objectives of certification of technogenic deposits’ warehouses], Journal of Mining Institute (Russia's mineral resources and their development), SPGGI (TU), volume 155 (I), pp. 50-53, 2003.

A. I. Kosolapov, Upravleniye sostoyaniem massiva [Managing the state of rock] (Krasnoyarsk, 96 p., 1998).

G. V. Sekisov, Mineralnye obyekty i ikh ratsionalnoye osvoyeniye [Mineral objects and their rational development] (Moscow: Nauka, 258 p., 1994).

E. B. Gridina, Skhemy formirovaniya skladov gornykh porod – otkhodov karyera [Flowcharts for establishing waste rock warehouses], Problemy mashinovedeniya i mashinostroyeniya (Mechanical engineering issues): Inter-university collection of works, SZTU, n. 29, p. 164-168, 2003.

V. V. Olenin, Ekonomicheskaya otsenka tekhnogennykh mestorozhdeniy [Economic assessment of technogenic deposits], Tsvetnaya Metallurgiya (Nonferrous Metallurgy), n. 2, pp. 26-30, 1990.

V. S. Khokhryakov, Proektirovaniye karyerov [Designing quarries] (Moscow: Nedra, 382 p., 1992).

A. A. Taskaev, A. E. Vorobyev Formirovaniye tekhnogennykh mestorozhdeniy s uchetom izmeneniya svoistv gornykh porod pri khranenii [Forming technogenic deposits taking into account changing properties of rocks during storage], Fiziko-tekhnicheskiye sposoby i protsessy razrabotki i obogascheniya iskopayemykh (Physico-technical ways of mining and beneficiation of mineral resources): Collection of scientific works, Moscow, pp. 48-49, 1989.

K. N. Trubetskoy, V. N. Umanets, Kompleksnoye osvoeniye tekhnogennykh mestorozhdeniy [Complex mining of technogenic deposits], Gornyi zhurnal, n. 1, pp. 12-16, 1992.

Yu. I. Anistratov, Tekhnologiya otkytykh gornykh rabot [Open mining technology] (Moscow: Nedra, 216 p., 1995).

G. A. Kholodnyakov, Opredeleniye osnovnykh parametrov otkrytoy razrabotki mestorozhdeniy [Determining the main parameters of open mining] (Saint-Petersburg, 1988).

Zh. V. Bunin, Problemy teorii proektirovaniya karyerov [Issues of quarry design theory] (Saint-Petersburg, 1988).

A. L. Gritsay, I. A. Blatov, L. F. Skladneva, B. Z. Mikhaylyuk, Voprosy upravneniya kachestvom rudy v rezhime usredneniya pri pererabotke bednykh tonko vkraplennykh medno-nikelevykh rud Kolskogo poluostrova [Managing ore quality in the averaging mode when processing poor, finely disseminated copper-nickel ores of the Kola Peninsula], Sovershenstovaniye metodov usredneniya rud (Improving ore averaging methods), Frunze: Kirg. PI, 1984.

S. I. Fomin, Substantiation of technological solutions in the organization of mining of ore quarries, Zapiski Gornogo instituta, 221, p. 644-650, 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Please send any question about this web site to info@praiseworthyprize.com
Copyright © 2005-2020 Praise Worthy Prize